post-title Hobby’s kosten geld, maar wie betaalt de rekening? http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2018-01-12-om-16.39.32.png 2018-01-12 16:43:13 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Blog

Hobby’s kosten geld, maar wie betaalt de rekening?

Hobby’s kosten geld, maar wie betaalt de rekening?

Hobby’s kosten geld, maar wie betaalt de rekening ?

Ja beste mensen, het is een bekend fenomeen. Hobby’s kosten geld en dat mag natuurlijk ook.
Je kunt en mag uit eigen vrije wil je eigen zuurverdiende centen aan je eigen hobby’s, hoe extravagant ook, besteden. Daar is ook helemaal niets mis mee. Je eigen geld mag je aan je eigen hobby’s kwijt.

Het is natuurlijk wel een beetje anders als het over gemeenschapsgeld gaat. Er gelden strenge regels ten aanzien van het besteden van gemeenschapsgeld. Het kan en mag natuurlijk niet zo zijn dat het aan de gemeente toegekende uitkeringen vanuit het gemeentefonds én de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen op een onverantwoorde manier aan onverantwoordelijke hobby’s worden uitgegeven. Gelukkig gelden er in dit land vele regels op basis waarvan het geld alleen maar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt uitgegeven.

Een hele foute uitzondering op deze regel vinden we helaas dichtbij. De #gemeentezeewolde maakt zich al vele jaren schuldig aan grof geld spenderen vanwege de niet aflatende “hobby” van een beperkt aantal personen in de politiek en in de ambtenarij. Deze “hobby” bestaat uit het gedurende een periode van inmiddels bijna 15 jaar strikt “handhaven”, op basis van eigen opgestelde en in de loop der tijd aangepaste regels en mores, van eigenaren van woningen op #buitenplaatshorsterwold.

Deze “hobby” moet toch wel erg de moeite waard zijn. Via het gemeentelijke politieke circuit is er, gebaseerd op een jaarlijks budget van enkele tonnen (€ 200.000,= en meer) aan euro’s, naar schatting daarmee een bedrag van inmiddels enkele miljoenen euro’s (€ 3.000.000,= ?) besteed, opgegaan aan eigen en ingehuurde (#MB-All) BOA-tjes, rechtszaakjes, ambtenarenuurtjes, memootjes en rapportjes, geheime en openbare raadsvergaderingetjes, opstellen van nieuwe regeltjes, aanpassen van bestemmingsplannetjes, opstellen van nieuwe bestemmingsplannetjes, autoritjes naar en bijwonen van de diverse rechtszaakjes in diverse rechtbankjes in Nederland incl. de “bijbehorende” lunches etc. etc. Deze hobby is echt de moeite waard !!

Het kan dus niet op. Deze “hobby” van enkele op macht beluste en in gemeentelijke dienst opererende ambtenaren, politici én, om hem zeker niet tekort te doen, de burgemeester als “opperhandhaver” heeft de Zeewolder gemeenschap, maar aan de andere kant ook de voor hun rechten vechtende eigenaren van bezit op #buitenplaatshorsterwold, inmiddels ontzettend veel geld gekost.

Hoe veel is dat nu precies vraagt u? Nou dat is natuurlijk wel een diepgaand onderzoek waard. De exacte (hoge) cijfers krijg je van #gemeentezeewolde namelijk niet objectief te horen. Er wordt volstaan met slechts het vermelden van enkele van de vele externe rekeningen en interne kosten welke zijn gemaakt. Om de onderste steen boven te krijgen is, ter wille van een eerlijke en transparante vaststelling, het ons inziens noodzakelijk dat er binnenkort (het liefst op korte termijn en voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018) eens een diepgravend rekenkameronderzoek op dit punt door één van de oppositiepartijen wordt aangevraagd.
Oproep; Welke politieke partij in de gemeente Zeewolde durft het eindelijk aan om dit rekenkameronderzoek (dit is een democratisch recht) in het belang van de inwoners van Zeewolde op te starten? We zijn benieuwd !!

De verwachting is dat het totaal qua kosten aan gemeentezijde minimaal enkele miljoenen (waarschijnlijk € 3.000.000,= of meer !) euro’s moet zijn geweest. Een dure “hobby” dus! Toch schrijnend als je ziet dat dit feitelijk en per saldo weggegooid gemeenschapsgeld is geweest. De gemeente Zeewolde en de verantwoordelijke politici spreken echter over een “succesvol” beleid. Ammehoela, de feiten spreken haar faliekant tegen. Er is immers nog helemaal niets opgelost, de treurnis sleept zich voort en inmiddels krijgt de gemeente te maken met juridische problemen.
Een betere omschrijving van de situatie; er is sprake van een al jarenlang onmachtig en kortzichtig bestuur welke problemen afwentelt op de eigenaren. De gemeente Zeewolde is dolende, ze weten het inmiddels ook niet meer.

Er werd en er wordt geen enkel constructief overleg met de eigenaren van #buitenplaatshorsterwold gevoerd. Daarentegen heerst er onmiskenbaar wanbeleid, er is sprake van machtsmisbruik, er is sprake van willekeur, er is sprake van intimidatie, er is sprake van discriminatie, eigenaren worden bij voortduring zo veel als mogelijk financieel benadeeld, er wordt als het ware terreur uitgeoefend.

Al sinds vele jaren wordt, door #gemeentezeewolde stilletjes gedoogd dat er op het park door arbeidsmigranten uit alle windstreken permanent wordt gewoond.
De #gemeentezeewolde onderhoudt hierover warme contacten en maakt afspraken met diverse belanghebbende “ondernemers” welke hun buitenlandse werknemers graag op #buitenplaatshorsterwold een permanent woonplaatsje gunnen.

Het vooral door #leefbaarzeewolde aangehangen en bij de andere politieke partijen in de #gemeentezeewolde afgedwongen stringente handhavingsbeleid tegen Nederlandse eigenaren en burgers heeft de gemeenschap van de #gemeentezeewolde helemaal niets positiefs gebracht.
Een uitzondering vormt wellicht een paar in dienst zijnde gemeenteambtenaren, belast met het bedenken van steeds nieuwe regeltjes, het geven van nieuw uitleg aan bestaande regeltjes etc. etc. Deze niet aflatende hobby levert hen tenminste nog een “baan” en inkomen op.
Aan de andere kant; stel dat deze “hobby” wordt afgeschaft, dan levert dit de #gemeentezeewolde een forse besparing op de arbeidslasten op. Ook dit aspect zal uiteraard in het hopelijk ingesteld rekenkameronderzoek naar voren komen.

Nu wonen er permanent, met medeweten en steun van #gemeentezeewolde, inmiddels meer Polen en andere arbeidsmigranten permanent op het #buitenplaatshorsterwold dan, conform de privaatrechtelijk overeengekomen 40-12 regel toegestaan, andere (Nederlandse) mensen welke overigens 12 weken per jaar in het geheel niet op het park mogen wonen.
Dit wordt door #gemeentezeewolde overigens welwillend ondersteund én gestimuleerd omdat dit de plaatselijke economie enorm zou ondersteunen. Omdat het verdiende geld slechts bij een zeer beperkt aantal “ondernemers” terechtkomt is het de vraag wat dit beleid van #gemeentezeewolde werkelijk voor zoden aan de dijk zet c.q. in het belang is van de “normale” Zeewolder burger.

Dat Nederlandse landgenoten van datzelfde park door toedoen van #gemeentezeewolde op basis van het op verkeerder gronden uitgevoerd handhavingsbeleid worden weggejaagd waardoor er (hoe fijn) ruimte ontstaat voor de huisvesting van Polen en andere buitenlandse werknemers wordt door #gemeentezeewolde graag en uitgebreid ondersteund.
Naar wordt vernomen is en wordt in ieder geval regelmatig ambtelijk met diverse belangstellende “ondernemers” over het te voeren beleid aangaande het park overlegd. Zonder de betreffende eigenaren van het park daarbij uit te nodigen uiteraard, dat werkt immers alleen maar complicerend.

In de rest van Nederland wordt dit gemeentelijk beleid en gedrag over het algemeen zonder meer discriminatie (er wordt immers scherp onderscheid gemaakt tussen bevolkingsgroepen) genoemd. In #gemeentezeewolde is dit een kostbare, door de bevolking van de gemeente betaalde, “hobby”.
Een “hobby” waar de doorsnee bevolking van #gemeentezeewolde helemaal niets aan heeft en niets voor koopt. Het is eigenlijk nog triester want de aan deze “hobby” gespendeerde grote geldsommen dienen geen enkel rechtmatig gemeenschappelijk doel.
Sterker nog, het zorgvuldig over de balk gesmeten geld wordt door #gemeentezeewolde, noodgedwongen en anderzijds, direct gekort op de steun en subsidies aan plaatselijke verenigingen en evenementen. Je kunt het beschikbare immers geld maar één keer uitgeven, dat weten we allemaal.

Dank aan het gemeentebestuur van #gemeentezeewolde voor het selecteren en onderhouden van deze geldverslindende “hobby”. Veel dank ook aan #leefbaarzeewolde; een speciale vermelding krijgt de heer “ijzeren hein” Theun Schaaf. Hij is beleidsmatig, zo wordt door ingewijden beweerd, toch ook nog een beetje de peetvader van de ontwikkeling van het #buitenplaatshorsterwold en al lange tijd groot voorvechter van het hobbymatig en strikt handhaven tegen permanente bewoning door Nederlanders van hun eigen bij elkaar verdiend bezit. De wethouder van #leefbaarzeewolde heeft, wij menen dat de heer Schaaf toen fractievoorzitter van #leefbaarzeewolde was, indertijd de handtekening onder het contract met de projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van #buitenplaatshorsterwold gezet.
Veel dank ook aan onze burgervader, de weledele heer Gorter die, zo wij uit interviews hebben begrepen, erg trots is op zijn hardnekkige op handhaving gerichte genen. Hij laat zich daar speciaal op voorstaan en is uitermate trots op de “bereikte” resultaten. Zoals u misschien wel weet is hij, al lang geleden inmiddels, waarschijnlijk (maar dat is wel een “gok”) door #leefbaarzeewolde voor het burgemeesterschap van #gemeentezeewolde speciaal geselecteerd. Specifieke redenen hiervoor zouden hiervoor kunnen zijn;
• Hij was en is overigens nog steeds lid van een lokale partij in Raalte (voor uw weet, dit plaatsje ligt in het oosten van Nederland, relatief dichtbij Polen). #leefbaarzeewolde is natuurlijk ook een lokale partij, dat blijkt uit alles en dat schept een sterke band nietwaar.
• Voor #leefbaarzeewolde zou de doorslag voor de keus van de heer Gorter als burgervader hebben kunnen zijn; het in woord en daad aanhangen van zijn fanatieke “hobby” van “handhaven”. Zoals is vernomen zat deze taak ook in #gemeenteraalte in zijn takenpakket als wethouder. Een leuke en belangwekkende “hobby”, daar kun je direct veel punten mee scoren bij #leefbaarzeewolde.

De basisvraag, een niet beantwoorde vraag dringt zich steeds sterker op.
Wat levert het de bevolking van #gemeentezeewolde nu eigenlijk op als er al of niet permanent gewoond zou mogen worden op #buitenplaatshorsterwold. Wat is het verschil tussen beide (het wel of niet toestaan van permanente bewoning) situaties?
Volgens ons zou dat de vraag moeten zijn waar het feitelijk om zou moeten gaan. Deze vraag is echter van begin af aan door #gemeentezeewolde niet gesteld, laat staan beantwoord.
Het handhaven in de huidige vorm kan daarom alleen maar als kwaadaardige “hobby” worden gekwalificeerd. Een kwaadaardige gemeentelijke “hobby”, een “hobby” niet gericht op oplossingen maar op het in standhouden van een onmogelijke situatie, een “hobby” gericht op het laten voortduren van een onzekere toekomst voor vele mensen, een “hobby” gericht op het zoveel als mogelijk financieel en emotioneel pijn doen, een “hobby” gericht op het niet gunnen en ontnemen van een toekomst, een “hobby” gericht op het vernietigen van vele dromen #vandroontotdrama, een “hobby” met als gevolg het verspillen van veel te veel gemeenschapsgeld. Een hele foute “hobby”.

Wie betaalt de rekening, wie draait er voor de kosten van deze “hobby” op.
Het is fijn dat mensen van een “hobby” kunnen genieten. Dat gun je ook iedereen. Maar betaal als hobbyist dan ook de lasten welke dat mee zich mee brengt en schuif de kosten dan niet af op de bevolking van #gemeentezeewolde.
Voorstel tot bekostiging; het volgende wordt voorgesteld;

  1. Ten eerste; breng in beeld wat de werkelijke kosten van deze “hobby” zijn geweest. Laat dit onafhankelijk onderzoeken door de rekenkamer. De rekenkamer moet in staat worden geacht om alle door of namens #gemeentezeewolde gemaakte kosten in beeld te brengen.
  2. Breng in beeld wat deze “hobby” #gemeentezeewolde daadwerkelijk heeft opgeleverd. Wie is erbij gebaat geweest, wie heeft voordeel van deze “hobby” genoten. Het moet toch ergens toe hebben geleid.
  3. Mocht blijken dat de “hobby” van “handhaven” geen directe revenuen heeft opgeleverd voor de bevolking van #gemeentezeewolde, dan komt de volgende fase in beeld.
  4. De door de rekenkamer objectief vast te stellen gemaakte kosten worden afgewenteld op de hobbyisten, in dit geval de partij #leefbaarzeewolde, de burgemeester van #gemeentezeewolde, de andere partijen welke het beleid van #leefbaarzeewolde hebben gesteund, de ambtenaren van #gemeentezeewolde welke openlijk dit gemeentelijk beleid hebben gesteund en nog steunen. Deze afwenteling betekent dat de argeloze bevolking van #gemeentezeewolde alsnog wordt gecompenseerd voor de hobbymatig gemaakte kosten.

Wie betaalt de andere rekening, wie draait voor de kosten voor de eigenaren van het bezit op park Horsterwold op.
Het is evident dat ook de eigenaren van een woning op #buitenplaatshorsterwold financieel zwaar zijn benadeeld door de “hobby” van #gemeentezeewolde. Ook deze schade welke inmiddels een waarschijnlijk de schaal van tientallen miljoenen euro’s heeft bereikt (hierover in een later bericht meer !!) zal ook objectief in beeld moeten worden gebracht. Ook deze kosten moet worden afgewenteld op de veroorzakers met deze foute “hobby”.
Het ligt daarom voor de hand om het hiervoor geformuleerde voorstel voor dekking van de gemeentelijke kosten ook van toepassing te verklaren op de kosten voor de eigenaren van het bezit op #buitenplaatshorsterwold. De stappen 2 en 3 kunnen daarbij uiteraard worden overgeslagen. Er zijn in dit geval zeker alleen maar kosten en nadelen (hierover in een later bericht meer !!).

Delen wordt op prijs gesteld #vandroomtotdrama