post-title ‘Rioolsoap’ Buitenplaats Horsterwold http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Screen-Shot-2018-01-28-at-01.36.18.png 2018-01-28 01:45:17 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Blog

‘Rioolsoap’ Buitenplaats Horsterwold

‘Rioolsoap’ Buitenplaats Horsterwold

‘Rioolsoap’ Buitenplaats Horsterwold

De rioolsoap van #buitenplaatshorsterwold versus #gemeentezeewolde is van een zeer groot soap gehalte.

Al jaren moeten de eigenaren (behalve alle andere door de eigenaren te betalen belastingen) ook nog eens € 21.600,– (AZC en Migrantenhotel slechts € € 292,–)   rioolbelasting betalen aan gemeente Zeewolde, terwijl de gehele rioolleiding tot aan de het gemaal van het Zuiveringsschap  van het park en daarmee van de VVE van #buitenpaatshorsterwold zelf is.

terwijl de gehele rioolleiding tot aan de het gemaal van het Zuiveringsschap van het park en daarmee van de VVE van #buitenpaatshorsterwold zelf is.

Dit is toch niet te geloven.

Het bestuur van #buitenplaatshorsterwold heeft bovendien bewijs, dat het riool van de VVE Buitenplaats Horsterwold is. Maar wat zegt gemeente Zeewolde? Dat maakt ons niet uit! U moet gewoon rioolbelasting betalen aan gemeente Zeewolde, want ons computerprogramma, dat we aangeschaft hebben in 2015, zegt dat het moet.

Ja hoor heeft de computer dit zelf bedacht? Of heeft een ambtenaar wellicht foutieve informatie ingevoerd?

Gemeente Zeewolde op z’n smalst.

Ondertussen is reeds lang vastgesteld dat de rioolpijp van de VVE Buitenplaats Horsterwold direct is aangesloten op het gemaal. (Zie de bijgevoegde bijlagen.)Ook tijdens een hoorzitting over de uitbreiding van het #migrantenhotel wisten zelfs de beleidsmedewerkers van de #gemeentezeewolde te vertellen dat het riool in eigendom is van de VVE Buitenplaats Horsterwold. Maar de gemeente Zeewolde gelooft ondanks alles het in 2015 aangeschafte computerprogramma en niet de VVE Buitenplaats Horsterwold. Echter de waarheid zal zegevieren.

Binnen de VVE heeft ondertussen een werkgroep (genaamd ‘stront aan de knikker’) zich verdiept in deze ”stinkende“ merkwaardige materie. Deze commissie heeft verslag uitgebracht aan de VVE Buitenplaats Horsterwold,  waarbij is gebleken dat de #gemeentezeewolde de brutaliteit heeft gehad om zelfs zonder enig overleg andere complexen op het riool van de VVE BuitenplaatsHorsterwold aan te sluiten. De VVE Buitenplaats Horsterwold heeft nu na rijp beraad besloten om verdere stappen te ondernemen.

Deze door de VVE Buitenplaats Horsterwold te nemen stappen, hebben geresulteerd in acties om het teveel (ten onrechte) betaalde rioolrecht, voor ieder individu, terug te vorderen bij de gemeente Zeewolde.

De VVE Buitenplaats Horsterwold heeft een advocaat ingeschakeld en deze advocaat heeft ondertussen reeds een WOB-verzoek ingediend bij de #gemeentezeewolde. De gemeente Zeewolde dient nu informatie en documenten te verstrekken omtrent werkzaamheden, opdrachten, tekeningen, vergunningen etc. Dit allemaal betreffende de persleiding van de VVE Buitenplaats Horsterwold.

Zie voor uitgebreide informatie de twee bijgevoegde bijlagen.

Wordt vervolgd!

#vandroomtotdrama, #buitenplaatshorsterwold

Wilt u deze rioolsoap blijven volgen? Kijk dan op onze website:
http://buitenplaats-horsterwold.nl/blogs/

The continuing story: riool-soap Buitenplaats Horsterwold.

Delen wordt op prijs gesteld!


Bijlagen (2) :

 

Bijlage 1

Amsterdam, 26 januari 2018

 

Betreft: Uw brief van 9 januari 2018 met het kenmerk 17z0003146
Onderwerp: Rioolaansluiting Bosruiterweg 25

Geachte heer Wind,

In uw brief van 9 januari 2018 schrijft u een offerte te willen ontvangen van een deskundige die een onderzoek naar de riolering van Horsterwold zou kunnen uitvoeren. In uw brief merkt u op dat de uitkomst van het onderzoek geen invloed zal hebben op de inhoud van uw uitspraak op de verschillende bezwaarschriften. Het is voor cliënten volkomen onduidelijk waarom zij moeten meewerken aan een onderzoek, dat nota bene door de gemeente is voorgesteld, als er niets met de resultaten van dit onderzoek wordt gedaan.

Tijdens de hoorzitting van 28 november is gesproken over de ligging van de rioolpijp van de VVE Bungalowpark Horsterwold. Hierbij is vastgesteld dat de rioolpijp van VVE Bungalowpark Horsterwold direct is aangesloten op het gemaal van het waterschap. Ter ondersteuning is een gespreksverslag overgelegd waarin staat dat de rioolpijp direct op het gemaal moest worden aangesloten. Daarnaast is er een tekening overgelegd, die is geaccordeerd door de gemeente, waaruit blijkt dat de leiding direct is aangesloten op het gemaal.

Van uw gemeente hebben bezwaarmakers nog geen enkel stuk ontvangen waaruit anders blijkt. Het is volgens cliënten daarom van belang dat de gemeente met stukken komt indien zij meent dat de leiding niet aangesloten is op het gemaal. Clienten doen daarom aan u het formele verzoek om diverse stukken te openbaren. Een kopie van dit, separaat verzonden, WOB-verzoek treft u aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

J. Duijn

 

 

Bijlage 2

Amsterdam, 26 januari 2018

Betreft: Wob- verzoek rioolwerken Landbouwweg

Geachte heer Gorter,

Tot mij wendde zich de Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Horsterwold (hierna: De Vereniging) ter fine van rechtsbijstand. De Vereniging heeft in september 2002 met uw gemeente een opstalrecht gevestigd voor de aanleg van een persleiding.

Ik verzoek u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken.

  • Een overzicht van alle werkzaamheden die hebben plaatsgevonden aan de Landbouwweg ter hoogte van het gemaal (nr. 73) in de periode 2008 tot 2018. Op dit overzicht dient in ieder geval te staan: wanneer de werkzaamheden zijn verricht, welke werkzaamheden zijn verricht, wie deze werkzaamheden heeft verricht en wie opdracht heeft gegeven om deze werkzaamheden te verrichten. Inclusief kopieën van de opdrachten die u verstrekt heeft bij de uitvoering van deze werkzaamheden.
  • Kopieën van alle vergunningen die verleend zijn om werkzaamheden te verrichten aan de landbouwweg ter hoogte van nr. 73 in de periode 2008 tot 2018.
  • Kopieën van alle tekeningen die gemaakt zijn van het rioolleidingstelsel op het Trekkersveld in een straal van 500 meter rondom landbouwweg nr. 73 in de periode 2008 tot 2018 incl. een tekening van de huidige situatie.
  • Kopieën van alle brieven die u verzonden heeft aan de Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Horsterwold waarin u toestemming vraagt voor het verrichten van werkzaamheden aan om nabij de persleiding van de VVE.
    Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 5 maart 2018 toe te sturen. Graag zou ik deze informatie schriftelijk ontvangen op onderstaand adres.

Met vriendelijke groet,

 

J. Duijn