post-title Zeewolde Liberaal – Huisvesting arbeidsmigranten (V+A) http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2017-10-17-om-17.44.06.png 2017-01-20 17:48:43 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Nieuws

Zeewolde Liberaal – Huisvesting arbeidsmigranten (V+A)

Zeewolde Liberaal – Huisvesting arbeidsmigranten (V+A)

Huisvesting arbeidsmigranten (20-01-2017)

Geacht college,

Zeewolde Liberaal heeft vernomen dat er door de aantrekkende economie en de toenemende bedrijvigheid in Zeewolde behoefte bestaat aan zo’n 200 tot 300 extra plaatsen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Verder hebben wij vernomen dat de huidige capaciteit van het Polenhotel (600) al ruimschoots wordt benut, op Buitenplaats Horsterwold minimaal 143 arbeidsmigranten zijn gehuisvest en ook op de RCN arbeidsmigranten tot de vaste bewoners behoren.

Het college heeft in haar beantwoording op eerdere artikel 36 vragen van ons (26 augustus 2014) gesteld dat huisvesting van arbeidsmigranten op Buitenplaats Horsterwold niet is toegestaan en er handhavend wordt opgetreden. Tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 25 november 2014 over 10 jaar handhaven, is aangegeven dat er vele arbeidsmigranten op Buitenplaats Horsterwold wonen, er diverse trajecten in gang waren gezet om dit tegen te gaan en het beeld was dat na 1 oktober 2014 de huisvesting van arbeidsmigranten was beëindigd.

Eerder in 2014 heeft het college de bestuursopdracht ‘Vitale Verblijfsrecreatie in Zeewolde’ vastgesteld. Het daarin geschetste eindbeeld voor Buitenplaats Horsterwold is: (1) een duurzaam renderend recreatiepark en/of (2) transformatie naar bijzondere vestigingen en/of bijzondere woonvormen. Onder bijzondere woonvormen wordt onder meer verstaan; bepaalde vormen van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld ‘het tijdelijk verblijf van personen die minder goed inpasbaar zijn in de woonkern’. In datzelfde plan van aanpak is het geschetste eindbeeld voor Recreatiecentra Nederland (RCN): (1) een duurzaam renderend recreatiepark.

Begin december 2016 hebben wij vernomen dat het college zou werken aan een regeling, waarbij arbeidsmigranten voor langere tijd op Buitenplaats Horsterwold kunnen verblijven. Ons is gebleken dat het voorstel van een groep eigenaren om recreatiewoningen tijdelijk te benutten als logieshuisvesting voor Zeewolder arbeidsmigranten, niet op voorhand is afgewezen, maar dat het college op basis van de ingediende aanvraag niet bereid was om haar medewerking te verlenen aan een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

Daarom heeft de fractie van Zeewolde Liberaal de volgende ex Art. 36 vragen voor het college:

1.   Is het college bekend met de geschetste extra behoefte van zo’n 200 – 300 plaatsen voor huisvesting van arbeidsmigranten én onderkend u deze behoefte en zo ja, welke stappen worden door het college ondernomen om deze vraag naar additionele huisvesting te faciliteren?

Antwoord:
Momenteel is onderzoek in een afrondende fase waarmee (o.a.) inzicht wordt verkregen in de huisvestingsbehoefte voor arbeidsmigranten. Een voorlopige inzicht geeft aan dat mogelijk zelfs extra behoefte is aan meer dan 300 plaatsen. Op basis van een daadwerkelijke behoefte vraag voor extra huisvesting  vanuit de markt zal het college zo mogelijk/onder bepaalde voorwaarden faciliteren.

2.   Herkent het college het beeld dat de capaciteit van het Polenhotel ruimschoots wordt benut? Hoeveel arbeidsmigranten zijn daar momenteel woonachtig?

Antwoord:
Ja, naar schatting zijn hier 600 arbeidsmigranten gehuisvest.

3.   Is het college bekend dat er op Buitenplaats Horsterwold minimaal 143 arbeidsmigranten worden gehuisvest? En is het college nog steeds van mening dat huisvesting van arbeidsmigranten op Buitenplaats Horsterwold niet is toegestaan en er handhavend moet worden opgetreden?

Antwoord:
Naar schatting wordt Buitenplaats Horsterwold door circa 130 arbeidsmigranten benut als huisvestingslocatie. Dit is niet toegestaan. Momenteel worden alle bekende gevallen gehandhaafd. En is er blijvend aandacht voor eventuele nieuwe gevallen.

4.   Wordt onder ‘bijzondere woonvormen’ onder meer verstaan de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en ziet het college dit voor dit moment als de meest realistische oplossing om te komen tot vitale verblijfsrecreatie op Buitenplaats Horsterwold?

Antwoord:
In de eindrapportage Vitale Verblijfsrecreatie is vastgelegd dat de gemeente mogelijkheden ziet voor een (gedeeltelijke) transformatie van het recreatieterrein Horsterwold naar bijzondere vestigingen en/of bijzondere woonvormen. Logieshuisvesting voor arbeidsmigranten (tijdelijk) kan in beginsel als een bijzondere woonvorm worden aangemerkt. Het college van B & W heeft een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld die in elk geval zullen worden gehanteerd bij de beoordeling van initiatieven voor logieshuisvesting van arbeidsmigranten. Het is aan de initiatiefnemers en de VVE Horsterwold om te beoordelen of logieshuisvesting van arbeidsmigranten kan bijdragen aan een toekomstbestendige situatie. De rol van de gemeente is kaderstellend en faciliterend.

5.   a. Heeft het college aan de betreffende groep eigenaren aangegeven niet afwijzend tegenover initiatieven te staan voor het benutten van recreatiewoningen voor logieshuisvesting van arbeidsmigranten en onder voorwaarden Buitenplaats Horsterwold als potentiële locatie hiervoor te zien, naast het bestaande Polenhotel?

Antwoord:
Ja, bij brief van 25 november 2016 (zie bijlage).

5.   b. Hoe rijmt het college dat met de eerdere beantwoording op de genoemde artikel 36 vragen, de behandeling in de aangehaalde commissie B&W, en de Memo van 28 november 2013 over regels voor gebruik van recreatiewoningen op het park Horsterwold? En conflicteert deze invulling van Buitenplaats Horsterwold niet met die van het andere eindbeeld, namelijk die van een duurzaam renderend recreatiepark?

Antwoord:
In de eindrapportage Vitale Verblijfsrecreatie is vastgelegd dat de gemeente mogelijkheden ziet voor een (gedeeltelijke) transformatie van het recreatieterrein Horsterwold naar bijzondere vestigingen en/of bijzondere woonvormen. Een dergelijke transformatie moet bijdragen aan een toekomstbestendige situatie (of: een duurzaam eindbeeld). Naar de mening van het college van B & W kan dit doel alleen worden bereikt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Essentieel is bijvoorbeeld een centrale exploitatie op een afgescheiden deel van het recreatieterrein.

Op dit moment verbiedt het bestemmingsplan huisvesting van arbeidsmigranten en is er verre van concreet zicht op legalisatie op dit gebruik. Daarom wordt er – zoals aangegeven in de Memo van 28 november 2013 – handhavend opgetreden.

Op basis van de Uitgangspunten herontwikkeling Horsterwold is alleen kortdurend verblijf (maximaal 6 maanden) in de vorm van logies met een apart beheer en nachtregistratie voor arbeidsmigranten toegestaan.

6.   Is het college met Zeewolde Liberaal van mening dat dit in potentie vragen om problemen is en permanente bewoning door arbeidsmigranten (langer dan 26 weken) lastig te voorkomen zal zijn?

Antwoord:
Op basis van de in- en uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van de arbeidsmigranten die gebruik maakt van de bestaande logiesvoorziening aan de Bosruiterweg hier kortdurend (minder dan 6 maanden) verblijft. Doorstroming naar reguliere huisvesting van de kleinere groep van personen die langer verblijft heeft nadrukkelijk de aandacht. Er lopen meerdere onderzoekstrajecten die erop gericht zijn om het aanbod van goedkope huisvestingsvormen in de kern Zeewolde binnen afzienbare tijd te kunnen faciliteren.

7.   Is het college bekend dat er op RCN arbeidsmigranten worden gehuisvest? Wordt hierop gehandhaafd, wordt het gedoogd of heeft het college hierover afspraken met RCN gemaakt? En hoe verhoudt zich dat tot het geschetste eindbeeld voor Recreatiecentra Nederland (RCN), namelijk die van een duurzaam renderend recreatiepark?

Antwoord:
In de afgelopen (crisis)jaren is er nauwelijks geïnvesteerd in RCN Zeewolde. Er is relatief veel leegstand geweest van recreatiewoningen. RCN heeft er tijdelijk voor gekozen om recreatiewoningen illegaal te gebruiken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Mede naar aanleiding van controle en handhaving door de gemeente is er momenteel  één arbeidsmigrant op dit park gevestigd (en deze wordt gehandhaafd).
In het kader van het project Vitale Verblijfsrecreatie heeft RCN Zeewolde aangeven om de komende jaren de focus te leggen op het “kamperen”. Vanuit de centrale directie is inmiddels weer ruimte gekomen voor investeringen. Zo worden de bestaande recreatiewoningen gerenoveerd en in 2017 worden buitendijkse nieuwe strandhuisjes geplaatst (n.b. de aanvraag is eind 2016 ingediend).
Een (gedeeltelijke) transformatie naar bijzondere vestingen of bijzondere woonvormen is bij RCN Zeewolde niet aan de orde.

Graag alle vragen waar mogelijk en nodig toelichten.

Namens de Fractie van Zeewolde Liberaal

Cees Steijger, fractievoorzitter

 

Klik hier voor de bron en download ook de pdf: Zeewolde Gemeenteraad